مدارک قانونی شرکت

گواهینامه مالیاتی - شماره اقتصادی: 411167973875
گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
گواهینامه شناسه ملی - شناسه ملی: 10530189245
پروانه بهره برداری - شماره پروانه: 108115684
آخرین روزنامه رسمی و آگهی تغییرات
اساسنامه
شماره ثبت: 6408 - تاریخ ثبت: 73/9/3